Skaning laserowy w prawieZ dniem 22 Grudnia 2011 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Oprócz tego, że zostały w nim prawnie unormowane pomiary satelitarne GNSS pojawiły się również zapiski dotyczące skaningu laserowego. Poniżej przedstawiam, co według rozporządzenia rozumie się, jako definicje skaningu laserowego:

„ (…) rozumie się przez to metodę obrazowania powierzchni terenu, polegającą na pomiarze odległości między obiektem objętym pomiarem a urządzeniem (skanerem), zainstalowanym na statku powietrznym, na samochodzie lub na stanowisku stacjonarnym, emitującym i odbierającym impulsy laserowe odbite od tego obiektu, z jednoczesnym wyznaczaniem współrzędnych przestrzennych (X, Y, Z), określających położenie tego urządzenia w przestrzeni, oraz kierunku promienia laserowego w momencie wysłania impulsu;”

Kolejna wzmianka pojawia się, w § 37, który brzmi:

„§ 37. Geodezyjne wysokościowe pomiary terenowe wykonuje się metodami:

1) niwelacji geometrycznej;
2) niwelacji trygonometrycznej;
3) niwelacji satelitarnej;
4) skaningu laserowego.”

I ostatnia w § 43:

„3. Geodezyjny sytuacyjny i wysokościowy pomiar fotogrametryczny może być wykonywany metodą skaningu laserowego.”

Źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112631572